Ugrás a tartalomra
Nincs találat!
{{$index + 1}}

Adatvédelem

Hatályos: 2020. július 20. napjától

Adatkezelési Tájékoztató

Az ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions Kft. szolgáltatását igénylők és igénybevevők adatkezelési tájékoztatója a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).

1. Bevezetés, előzmények

Jelen Tájékoztatót az ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions Kft. („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Az ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions Kft. a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezései szerint kezeli.

Jelen Tájékoztató az ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban végzett adatkezelések részleteket foglalja magában.

2. Az Adatkezelő és képviselőjének neve és elérhetőségei

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgyi adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek:

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

Dénes Sándor

4. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal kezeli:

 • általános információnyújtás a szolgáltatásokról;
 • az adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások nyújtása;
 • jogosultság ellenőrzés a szolgáltatás teljesítéséhez;
 • kapcsolattartás a szolgáltatás teljesítése céljából;
 • díjak számlázása;
 • panaszkezelés;
 • továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése.

5. Az érintett személyes adatok kategóriái és az adatkezelés jogalapja

6. Az adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja az érintettek személyes adatait:

6.1. Szerződés megkötése, számlázása, ügyfélszolgálati tevékenység tekintetében:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 47.).

6.2. Számlázás, ügyviteli tevékenység tekintetében:

 • INNODOX Technologies Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.);
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.);
 • Bravogroup Holding Kft. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.);
 • EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.).

6.3. Kézbesítés tekintetében:

 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).

6.4. Díjfizetések és követelések kezelése, és a forgalmazás kezelése tekintetében:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 47.).

6.5. Marketing tevékenység tekintetében:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.).

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatfeldolgozói kör változhat. A mindenkori aktuális adatfeldolgozói lista az alábbi internetes elérhetőségen érhető el: solutions.elmuemasz.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

Az ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions Kft. az adatokat a fentiekben meghatározott adatfeldolgozókon kívül az alábbi harmadik fél részére továbbíthatja:

 • hatóságok (pl. önkormányzat, rendőrség, fogyasztóvédelmi hatóság, adóhatóság, MEKH, építésügyi hatóságok, stb.);
 • bíróságok;
 • ügyészségek.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Társaságcsoportunk informatikai rendszerei, így a csatlakozási nyilatkozattételhez szükséges személyes adatok gyűjtését és tárolását végző weboldal és ügyintézői felület, zárt rendszerben üzemelnek. A fejlesztés és üzemeltetés során számos biztonsági tesztet végzünk, annak érdekében, hogy a Társaságcsoport rendszerei külső támadások és adathalászat ellen védve legyenek.

A rendszerek üzemeltetését végző alvállalkozó (T-Systems) rendelkezik az IT biztonsághoz szükséges ISO 27000 számú tanúsítvánnyal. Az adatokhoz való hozzáférés az arra jogosultsággal rendelkezők (jogosultsági rendszer) által biztosított és limitált.

8. Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.


9. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a 3. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:

Szerződésen alapuló adatkezelés esetén:

 • a biztosítási jogviszony megszűnéséig („Jogviszony”);
 • a Jogviszonyhoz kapcsolódó követelések érvényesítésének megtörténtéig;
 • a Jogviszonyhoz kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnéséig.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően technikai okokból kifolyólag legkésőbb 25 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén:

 • a hozzájárulás visszavonása esetén – az érintett adatkezelési hozzájárulásának visszavonásától számított legkésőbb 25 (huszonöt) napig (feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincs).

Jogszabályon alapuló adatkezelés esetén:

 • a jogszabályban meghatározott őrzési időtartamig.

10. Érintett jogok

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre.

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van- e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

10.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.

10.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben*.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel. Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

10.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

10.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az

 • ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) címen, továbbá az
 • adatkezeles[AT]elmu-emasz.hu e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul (telefonszám, e-mail cím, cím, értesítési cím) az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását csak a telefonszám, e-mail cím, cím, értesítési cím kezelése kapcsán adta meg, így annak visszavonása is ezen adatokra terjed ki. Hozzájárulását a fenti posta címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

11. Az Adatvédelmi Felügyeleti Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
 • cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
 • telefonszám: +36 1/391-1400;
 • fax: +36 1/391-1410;
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat[AT]naih.hu;
 • honlap: http://naih.hu.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

Reklámcélú megkereséssel kapcsolatos adatkezelés

Az ELMŰ ÉMÁSZ Solutions Kft. adatkezelési tájékoztatója reklámcélú megkereséssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”)

1. Bevezetés, előzmények

Jelen Tájékoztatót a 2. pontban meghatározott Adatkezelő készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa személyes adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán.

Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

A tájékoztatóban használt alapvető fogalmak meghatározása:

 • Adatkezelő: a személyes adatok kezelésének célját és eszközét meghatározó személy, jelen esetben a 2. pontban meghatározott személy.
 • Adatfeldolgozó: az adatkezelő nevében (megbízásából és utasításai szerint) személyes adatot kezelő személy.
 • Harmadik személy: az érintetten, az adatkezelőn és az adatfeldolgozón kívüli személy.
 • Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik, jelen esetben a reklámcélú megkeresés címzettje (természetes személy esetében az adott magánszemély, cég, ill. egyéb nem természetes személy esetén a képviselő, ill. a kapcsolattartó)
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, jelen esetben a 4.1. pontban meghatározott adatok, információk.

Az adatkezelés rövid leírása:

Az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődő személyek, nem magánszemély érdeklődő esetében a képviselő, kapcsolattartó – papír alapon, ún. nevezett Lead lapon gyűjtött - személyes adatait kezeli személyre szabott komplex, üzleti ajánlat megtétele céljából. A jelen Tájékoztató erről az adatkezelésről rendelkezik.

2. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgyi adatkezelés vonatkozásában az alábbi társaság minősül adatkezelőnek:

ELMŰ ÉMÁSZ Solutions Kft.

3. Az Adatvédelmi Tisztviselő neve és elérhetőségei

Dénes Sándor, elérhetőségei:

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja

4.1. Kezelt adatok köre:

 • név;
 • beosztás;
 • cím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

4.2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő portfoliójába tartozó műszaki szolgáltatások (valamelyike) iránt érdeklődő személlyel való kapcsolatfelvétel, a műszaki szolgáltatásra vonatkozó célzott tájékoztatás, érintetti igény esetén testreszabott ajánlattétel.

Az adatkezelő előzőek szerinti célú megkeresése történhet:

 • elektronikus úton a megadott e-mail címre; vagy
 • postai úton a megadott postacímre történő megküldéssel; vagy
 • telefonon a megadott telefonszámon keresztül.

Az adatkezelő megkeresése az alábbi szolgáltatási körön, termékcsoporton belül történhet:

 • hálózati szolgáltatások (Pl. aggregátoros megoldások; feszültségstabilizátor, transzformátor telepítés, stb);
 • kültéri világítási megoldások és szolgáltatások;
 • napelemes megoldások üzleti Ügyfelek számára;
 • intelligens e-mobilitási megoldások (okos töltőoszlopok telepítése, töltési adat-elemzés, stb.);
 • okos mérési és számlázási megoldások;
 • energia monitoring és management;
 • audit és tanácsadás;
 • ipari beltéri világítási megoldások;
 • fűtési és hűtési megoldások.

4.2. Az adatkezelés jogalapja:

az Érintett hozzájárulása az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint). A hozzájárulás megadása jelen adatkezelési tájékoztató ismeretében – a személyes adatok Lead- lapon történő megadásával egyidejűleg - kifejezett elfogadással valósul meg.

A hozzájárulás a 8.1. pontban írtak szerint bármikor visszavonható.

A személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul és nem szerződés kötésének előfeltétele, az érintett tehát nem köteles a személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel, az Adatkezelő azonban a hozzájárulást nem adó személyt nem tudja tájékoztatni az érintettet termékeiről, szolgáltatásairól, ezek megújulásáról, bővüléséről, ill. személyre szabott ajánlatairól.

5. Az adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

5.1. Az adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a Lead lapok begyűjtéséhez:

 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., Cégjegyzékszáma: 01-09-710432).

5.2. Az adatkezelő harmadik személyek részére nem továbbít személyes adatot.

6. Az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

Az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

7. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a 4.2. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:

 • a hozzájárulás megadásától számított 5 évig , vagy
 • a hozzájárulás visszavonása esetén – az érintett adatkezelési hozzájárulásának visszavonásától számított legkésőbb 25 (huszonöt) napig kezelik (feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincs).

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően az adatkezelő a személyes adatokat törli.

8. Érintett jogok

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog
 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

8.1.A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a fenti posta címeken, illetve a solutions_adatkezeles[AT]elmu.hu e-mail címen keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

8.2. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van- e. Amennyiben igen, az adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is (jelen adatkezelés kapcsán nincs profilalkotás vagy automatizált döntéshozatal). Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is (ilyen adattovábbítás nem merül fel jelen adatkezelés kapcsán).

8.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az adatkezelőtől azok pontatlansága esetén. Amennyiben az adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatti kárfelelősség az érintettet terheli.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben**.

8.5. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatkezelő az érintetti jogai gyakorlása körében a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

9. Az Adatvédelmi Felügyeleti Hatósághoz, bíróságra fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

 • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
 • cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
 • telefonszám: +361/391-1400;
 • fax: +36 1/391-1410;
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat[AT]naih.hu;
 • honlap: http://naih.hu.

A fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül az érintett jogosult személyes adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni az adatkezelővel szemben.

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy az adatkezelési tájékoztató módosulhat, a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megtalálható az alábbi elérhetőségen: solutions.elmuemasz.hu.

Kapcsolódó dokumentumok